Mentions Légales

JURIDISCHE VOORWAARDEN (1)

JURIDISCHE VOORWAARDEN

Deze site (de "Site" genoemd) wordt uitgegeven door de Parfums Christian Dior, een naamloze vennootschap met een kapitaal van 2.620.860 euro, ingeschreven in het handels- en bedrijvenregister van Parijs onder het nummer 552 065 187, met de maatschappelijke zetel op de 33, avenue Hoche 75008 PARIS.

De hosting van de Site wordt verzekerd door het bedrijf LINKBYNET 5-9 rue de l'Industrie 93200 Saint-Denis.

BTW nummer : BE0413510703

Telefoon nummer : 01 49 53 88 88
E-mail adres: contact@dior.com

 

De toegang tot de Site en het gebruik van zijn inhoud zijn onderworpen aan de hierna beschreven gebruiksvoorwaarden. Door op de site te gaan en erop te navigeren verklaart de gebruiker zich zonder voorbehoud akkoord met volgende bepalingen:
De Site is het exclusieve eigendom van de Parfums Christian Dior, die als enige gerechtigd is om de rechten op intellectueel eigendom en de bijbehorende persoonlijkheidsrechten uit te oefenen, vooral wat betreft merk, modellen, auteurs- en beeldrechten, in de hoedanigheid van oorspronkelijke houder of na uitdrukkelijke toelating.
Het gebruik van de Site, volledig of gedeeltelijk, door downloaden, reproductie, transmissie of representatie voor andere niet-commerciële doeleinden dan voor privé- en persoonlijk gebruik is ten strengste verboden.
De Parfums Christian Dior stellen alles in het werk om de informatie op de site zo exact mogelijk weer te geven en te updaten. Ze behouden zich het recht voor de inhoud op elk moment en zonder waarschuwing te corrigeren. De Parfums Christian Dior kunnen echter de juistheid, precisie en volledigheid van de informatie op de site niet garanderen.
Christian Dior is de rechtmatige bezitter van de merken: 克麗絲汀, 迪奧, 姫仙蒂婀 克里斯蒂昂 迪奥, КРИСТИАН ДИОР, דיור ディオール, クリスチャンディオール.
 
Bijgevolg wijzen de Parfums Christian Dior alle verantwoordelijkheid af: 
voor elke onjuistheid, fout of vergetelheid in de informatie op de Site,
voor elke schade die zou kunnen voortvloeien uit een tussenkomst van derden die de informatie op de site zouden hebben gewijzigd,
en meer algemeen voor alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade, ongeacht de oorzaken, oorsprong, aard en gevolgen, als gevolg van de toegang van om het even wie tot de Website of als gevolg van de onmogelijkheid toegang tot de Website te krijgen. En verder ook voor het gebruik van de Website en/of het geloof dat wordt gehecht aan om het even welke informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks afkomstig is van de Website. 
 
De bezoeker kan persoonlijke gegevens invoeren. Het geven van deze nominatieve informatie is facultatief. Conform de Franse wet Informatica en Vrijheid Nr. 78-17 van 6 januari 1978 kan iedere bezoeker toegang krijgen tot de hem betreffende nominatieve informatie en kan hij die laten corrigeren of verwijderen door contact op te nemen met Parfums Christian Dior - Klantendienst - 33 avenue Hoche 75008 Parijs.
 
De Parfums Christian Dior mogen een “cookie” plaatsen op de computer van de bezoeker waarmee deze geïdentificeerd kan worden. De bezoeker kan de registratie van “cookies” weigeren door zijn browser in die zin in te stellen. De Parfums Christian Dior beschikken over middelen om de veiligheid te garanderen van de bestanden die samengesteld zijn op basis van de nominatieve gegevens verzameld op de Website. De Parfums Christian Dior hebben echter geen controle over de risico’s gekoppeld aan de werking van het internet en vestigen de aandacht van de internetgebruikers op het bestaan van eventuele risico’s op het vlak van de vertrouwelijkheid van de gegevens op dit netwerk en wijzen iedere verantwoordelijkheid die gekoppeld is aan dit risico af. Het creëren van hyperteksten naar de Website mag enkel na een schriftelijke en voorafgaande toestemming van de Parfums Christian Dior die op ieder moment weer kan worden ingetrokken. De Parfums Christian Dior wijzen iedere verantwoordelijkheid af voor de inhoud van websites die gelinkt worden met de Website.
 
De Parfums Christian Dior informeren de bezoekers van de Website dat onderhavige voorwaarden op om het even welk moment gewijzigd kunnen worden. Deze wijzigingen worden gepubliceerd door ze online te plaatsen en worden verondersteld zonder voorbehoud aanvaard te worden door iedere bezoeker die de site bezoekt na het online plaatsen ervan.
 
Onderhavige voorwaarden worden geregeld door het Franse recht. De Franse rechtscolleges zijn territoriaal bevoegd voor ieder geschil met betrekking tot het gebruik van de Website.

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN (1)

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Welkom op www.dior.com. Deze afdeling van onze Website omschrijft onze Algemene Verkoopsvoorwaarden (“Voorwaarden”) met inbegrip van onze volledige leverings -en terugzendprocedure.
Deze Voorwaarden zijn toepasselijk op al onze verkopen van producten, aan u, de klant, via www.dior.com (“de Website”). Gelieve deze Voorwaarden zorgvuldig te lezen alvorens een bestelling te plaatsen bij ons. Deze voorwaarden lichten u in wie we zijn, hoe we u producten leveren, hoe u en wij het contract kunnen wijzigen of beëindigen, wat te doen in het geval dat een probleem zou opduiken en andere belangrijke informatie.
Door het plaatsen van een bestelling bij ons, bevestigt u dat u instemt met deze Voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, gelieve geen enkele bestelling te plaatsen via de Website. We behouden ons het recht voor om deze Voorwaarden op om het even welk ogenblik te wijzigen. De nieuwe versie van de Voorwaarden zal van toepassing zijn op om het even welk aanbod of bestelling geplaatst op de Website, nadat de nieuwe versie werd bekend gemaakt. Om die reden raden wij u aan om u ervan te vergewissen dat u tevreden bent met de Voorwaarden, telkens wanneer u een bestelling plaatst.
We aanvaarden geen leveringen op een adres in het buitenland.

1. INFORMATIE MET BETREKKING TOT ONSZELF EN HOE ONS TE CONTACTEREN
Wij zijn Parfums Christian Dior NV, een Belgische onderneming (hierna ook PCD). Ons ondernemingsnummer is BE0413510703 en onze maatschappelijke zetel bevindt zich op de Louizalaan 523 in 1050 Brussel. U kan ons contacteren via onze klantendienst. Deze is open van 10u tot 18u van maandag tot vrijdag (behalve op dagen waarop de banken in Frankrijk gesloten zijn) en is gesitueerd op 33 Avenue Hoche, 75008 Paris (zie ook de FAQ afdeling op onze website).
U kan ons als volgt contacteren:
+32 (0)2 62 00 000
contact@dior.com
https://www.dior.com/nl_be en https://www.dior.com/fr_be
Indien wij u dienen te contacteren, doen wij dit telefonisch of schriftelijk (op het emailadres of het postadres dat u heeft opgegeven in uw bestelling).

2. ONZE PRODUCTEN
De afbeeldingen van onze producten op onze website zijn slechts illustratief en hoewel al het mogelijke gedaan wordt om de kleuren zo accuraat mogelijk weer te geven, kunnen wij niet garanderen dat de getoonde kleuren van een product de werkelijke kleur van het product op accurate wijze weergeeft.
Uw producten kunnen licht verschillen van deze afbeeldingen.

3. ONS CONTRACT MET U
3.1. Bestellingen
Wij hebben uw bestelling aanvaard vanaf het moment waarop we u een bevestiging van de bestelling sturen per email. Op dat ogenblik, zal een koop-verkoopovereenkomst van de bestelde producten tot stand komen tussen ons en uzelf.
Indien we niet in de mogelijkheid zijn om uw bestelling te aanvaarden, zullen we u hiervan informeren per email en zullen we u de producten niet aanrekenen. Dit kan het geval zijn wanneer:
- het product niet langer voorradig is;
- we een vergissing hebben vastgesteld in de prijs of omschrijving van het product;
- u onze Maximale Aankoop Policy, zoals hieronder omschreven, hebt overschreden;
- we technische problemen met het product moeten afhandelen of we kleine technische aanpassingen moeten doen;
- we het product moeten aanpassen teneinde wijzigingen in relevante wetgeving en regelgeving te integreren.
Wij kunnen geen bestellingen behandelen op een postbusadres.
Wanneer we uw bestelling hebben aanvaard, zal u een bevestigingspagina zien, die u een uniek referentienummer bezorgt en de totale som die werd afgehouden van uw kredietkaart of debetkaart. U kan deze pagina hetzij afprinten, hetzij wachten totdat u deze informatie krijgt in onze bevestigingsemail genaamd: "Votre commande est validée / Uw bestelling is goedgekeurd". De e-mail bevat alle details inzake het gekochte product, het leveringsadres en de leverings- en verpakkingsopties.
Gelieve te noteren dat het contract is opgesteld in de taal van de bestelling en dat het zal gearchiveerd worden voor een periode gelijk aan de periode vereist voor het vervullen van de doeleinden waarvoor het werd gearchiveerd.
Indien u vragen zou hebben over een bestelling, gelieve contact op te nemen met onze klantendienst, door gebruik te maken van de contactgegevens vermeld in artikel 1. Het helpt ons indien u uw bestelnummer kan meedelen, telkens u contact met ons opneemt aangaande een bestelling.
3.2. Prijs en betaling
De Prijs van de producten (die BTW inhoudt) wordt aangeduid tijdens uw online bezoek, hetzij zichtbaar in de winkelmand op de banner bovenaan de website, hetzij op de checkout pagina wanneer u een bestelling plaatst. Indien er een wijziging is in het BTW tarief tussen de datum van bestelling en de datum van levering van de producten, zullen we het BTW tarief aanpassen, tenzij u de producten reeds integraal heeft betaald, alvorens de wijziging plaats vond.
We nemen alle redelijke maatregelen teneinde te verzekeren dat de geadviseerde prijs juist is. In het onwaarschijnlijke geval dat de producten een foute prijs weergeven, zullen wij u contacteren teneinde uw instructies te bekomen alvorens uw order te aanvaarden. Indien we een bestelling aanvaarden en verwerken waar de vergissing in de prijs duidelijk en ondubbelzinnig en door u redelijkerwijze als een vergissing in de prijs kon herkend worden, kunnen wij het contract beëindigen, met teruggave van uw volledige betaling en teruggave aan ons van het geleverde product.
U kan uw producten betalen door gebruik te maken van de volgende betalingsmogelijkheden:
AANVAARDE KREDIET / DEBETKAARTEN:
- American Express
- MasterCard
- Maestro
- Visa
ANDERE BETALINGSMOGELIJKHEDEN:
- Bancontact
- PayPal
SORRY, WE AANVAARDEN GEEN:
- Cheques
- Postorders Onze excuses, maar op dit ogenblik bieden wij geen cadeaubonnen aan. U dient voor de producten te betalen, alvorens we ze verzenden.
We zullen de betaling pas doorvoeren op het ogenblik dat wij het product naar u verzenden. Indien u via Bancontact of Paypal betaalt, zal uw bestelling gefactureerd worden op het ogenblik dat we de debettoelating krijgen.
BELANGRIJKE INFORMATIE:
Voor uw veiligheid en teneinde frauduleuze transacties te vermijden, moet uw factuurnaam en -adres overeenstemmen met dat van de kredietkaart gebruikt voor de betaling. We behouden ons het recht voor om het even welke bestelling te annuleren, die niet overeenstemt met deze criteria.

3.3. Maximale Aankoop Policy
We dienen u te informeren dat we om het even welke bestelling moeten beperken tot niet meer dan vijf (5) eenheden van om het even welk product per bestelling.

3.4. Annulering van een bestelling
Soms wordt een bestelling of een deel daarvan geannuleerd door ons systeem. Hiervoor kunnen een aantal redenen zijn:
- Het product is niet beschikbaar;
- Er zijn moeilijkheden in het verwerken van betalingsinformatie;
- De onmogelijkheid om te leveren op het aangegeven adres;
- Er werd een dubbele bestelling geplaatst.
Indien uw bestelling door ons wordt geannuleerd, zal u een email ontvangen met de reden hiervoor. U zal het volledig bedrag terugbetaald krijgen.
Indien u uw bestelling wenst te wijzigen of te annuleren alvorens verzending, gelieve de klantendienst telefonisch te contacteren op +32 (0)2 62 00 000 met uw bestelnummer, teneinde de beschikbare praktische opties te bespreken. Gelieve te noteren dat we in het algemeen bestellingen zeer snel verwerken en versturen binnen de 1 tot 2 werkdagen. Bijgevolg kan het voorkomen dat het onmogelijk is de levering alsnog tegen te houden. In dit geval vragen wij om het product in kwestie terug te sturen bij ontvangst, in overeenstemming met ons terugzendbeleid. Dit wordt hieronder toegelicht in onze klantendienst en FAQs afdeling.

4. LEVERING
4.1. Standaard Levering
Op alle bestellingen bieden we gratis levering aan naar het adres dat door u werd opgegeven in uw PCD bestelling, gewoonlijk binnen 3 tot 5 werkdagen vanaf de datum waarop uw bestelling door ons werd aanvaard. Onder werkdagen wordt verstaan maandag tot vrijdag, exclusief Franse en Belgische feestdagen.
Gelieve rekening te houden met twee bijkomende werkdagen voor een levering in plattelandsgebieden.
Indien de voorziening van uw producten wordt vertraagd door gebeurtenissen waarover wij geen controle hebben, zullen wij zo snel mogelijk contact opnemen met u om u op de hoogte te brengen en zullen wij stappen ondernemen teneinde de gevolgen van vertraging tot een minimum te beperken.
Wij zullen in dit geval niet aansprakelijk zijn voor vertragingen die veroorzaakt zijn door die gebeurtenissen. Echter, indien er een risico date r een aanzienlijk vertraging wordt opgelopen, kan u ons contacteren om het contract te beëindigen en terugbetaling te ontvangen voor die producten waarvoor u betaalde maar niet ontving.
Alle bestellingen vereisen een handtekening bij levering. Indien u niet aanwezig bent om uw bestelling te ontvangen, zal PCD contactgegevens en een leveringskaart achterlaten zodat u andere regelingen kan treffen. Teneinde u een veilige en onbeschadigde levering te verzekeren, zal PCD uw levering niet “verborgen” achterlaten op het leveringsadres tenzij u dit specifiek heeft meegedeeld aan PCD.
Indien u na een mislukte levering geen andere leveringsregeling treft of de producten niet afhaalt bij het leveringsdepot, zullen wij of PCD contact opnemen met u voor verdere instructies en zullen er opslagkosten worden aangerekend en andere leveringskosten. Indien we ondanks onze redelijke inspanningen niet in contact kunnen komen met u of een andere levering of ophaling kunnen regelen, mogen wij het contract beëindigen en zal u aansprakelijk en ons schadevergoeding verschuldigd zijn.
Het spijt ons, we leveren enkel op Belgische adressen.

4.2. Leveringsadressen
Tenzij u andere richtlijnen geeft tijdens de bestellingsprocedure, zullen wij de gekochte producten leveren op het adres dat werd opgegeven in uw account.
We zullen alle redelijke zorg dragen om te leveren op het opgegeven adres. Echter, wij zullen niet aansprakelijk zijn voor niet-levering of foutieve leveringen ten gevolge van de door u opgegeven incorrecte gegevens.
4.3 Eigendom en Verantwoordelijkheid
U zal verantwoordelijk zijn voor de producten vanaf het ogenblik dat deze worden geleverd op het door u opgegeven adres.
U bent eigenaar van de producten zodra wij de volledige betaling hebben ontvangen.

5. UW RECHT OM HET CONTRACT TE BEËINDIGEN
U heeft het recht om uw contract met ons te beëindigen en de producten terug te sturen, maar dat recht om het contract te beëindigen zal afhangen van de gekochte producten, van de vraag of u simpelweg van gedachten bent veranderd, van de vraag of er iets niet klopt met de producten die we hebben geleverd, van hoe we het contract uitvoeren en van wanneer u beslist het contract te beëindigen.
Indien u het contract wenst te beëindigen door iets dat we zouden hebben gedaan of iets dat we u hadden verteld te zullen doen, zie artikel 5.1.
Indien u uw herroepingsrecht wenst uit te oefenen, zie artikel 5.2. U kan een terugbetaling krijgen indien u zich bevindt in de “cooling-off” periode, maar dit kan het voorwerp uitmaken van verminderingen.
Indien wat u gekocht heeft defect of onjuist omschreven is, heeft u een wettelijk recht om het product te laten vervangen of om gedeeltelijk of volledig te worden terugbetaald. Zie hiervoor artikel 5.3.

5.1 Het contract beëindigen door iets dat we hebben gedaan of gaan doen
Indien u het contract opzegt om een reden hieronder omschreven, zal het contract onmiddellijk eindigen en zullen wij u volledig terugbetalen voor om het even welk product dat niet werd geleverd en kan u ook recht kunnen op een schadevergoeding. De redenen zijn:
- We hebben u een fout in de prijs of beschrijving meegedeeld en u wenst niet verder te gaan;
- Er is een risico dat de voorziening van de producten aanzienlijk wordt vertraagd wegens gebeurtenissen waarover wij geen controle hebben;
- We hebben de voorziening van de producten onderbroken wegens technische redenen, of we delen u mee dat we zullen onderbreken om deze reden, of
- U heeft een wettelijk recht om het contract te beëindigen door iets dat we verkeerd hebben gedaan.

5.2 Uw herroepingsrecht
We hopen dat u gelukkig bent met uw bestelling, maar indien u om welke reden ook niet volledig tevreden bent of u verandert van gedachte, heeft u als consument een wettelijk herroepingsrecht en het recht om terugbetaald te worden binnen dertig (30) dagen nadat de producten bij u werden geleverd, of in het geval dat de producten in delen warden geleverd, binnen dertig (30) dag nadat het laatste deel werd geleverd.
U dient ons op de hoogte te brengen van uw intentie om uw recht uit te oefenen voor het einde van deze periode van dertig dagen, via het modelformulier dat u van ons kreeg of via een ondubbelzinnig schriftelijke verklaring waarin u uw beslissing uitdrukt om uw herroepingsrecht uit te oefenen, en dient u de producten en andere gratis ontvangen items terug te sturen om te worden terugbetaald
U heeft geen herroepingsrecht bij producten waarvan de afsluiting voor hygiëne of andere gelijkaardige bescherming werd beschadigd of gemanipuleerd. Dit is niet van toepassing indien u producten terugstuurt omdat ze gebrekkig of beschadigd zijn (zie artikel 5.3). U kunt eveneens uw herroepingsrecht niet uitoefenen bij de aankoop van producten:
- waarvan de prijs afhankelijk is van fluctuerende tarieven op financiële markten waarover wij geen controle hebben;
- die specifiek gefabriceerd zijn volgens uw aanwijzingen;
- die reeds geleverd zijn en onlosmakelijk verbonden zijn aan andere producten.

5.3 Indien er een probleem is met het product
Gelieve ons na de levering onmiddellijk op de hoogte te brengen van enige beschadiging of gebrek of foutief geleverde producten of indien the producten die voorkomen op de dispatch nota niet overeenkomen met deze in uw levering. U kan dit doen door ons Customer Care Team te bellen op het nummer +32 (0)2 62 00 000 (Maandag - vrijdag 10:00 – 18:00, uitgezonderd op Belgische en Franse feestdagen), of door ons een e-mail te sturen naar contact@dior.com met uw bestellingsgegevens. Om een snelle afhandeling te verzekeren, gelieve uw bestellingsnummer mee te delen en de doos, verpakking, alle gratis ontvangen items en de beschadigde producten te bewaren voor controle door de koerier.
We hebben ten aanzien van u de plicht om producten te leveren die in overeenstemming zijn met dit contract en die geen verborgen gebreken bevatten.
Gelieve te noteren dat indien u, meer dan dertig (30) dagen na de leveringsdatum, producten terugstuurt, er een vermindering wordt toegepast op enige terugbetaling voor het gebruik van deze goederen vanaf de levering.
Indien u uw wettelijk recht wenst uit te oefenen om producten te weigeren, dient u ofwel deze producten samen met de gratis ontvangen items terug te sturen, ofwel deze door ons laten ophalen. Wij zullen de kosten voor post en ophaling betalen. Gelieve Customer Care te bellen via de contactgegevens in artikel 1 voor een retourlabel of om de ophaling te regelen.
Gelieve ervoor te zorgen dat u over een verzendingsbewijs beschikt wanneer u de producten terugstuurt naar ons. U dient dit bewijs te bewaren teneinde ons een bewijs te kunnen leveren dat u de producten en alle gratis ontvangen items heeft teruggestuurd indien we de teruggestuurde producten niet zouden ontvangen.

6. HOE TERUGSTUREN
Indien u het recht heeft om producten terug te sturen op grond van artikel 5, kan u deze kosteloos terugsturen via Colissimo.
Gelieve te noteren dat indien u producten terugstuurt via een andere weg dan Colissimo en u het herroepingsrecht waarover u beschikt, heeft uitgeoefend, dat u zal instaan voor alle hieraan verbonden kosten en lasten.
U zal in de verpakking een Retour Formulier treffen met gegevens over uw bestelling en details over de retour procedure.
Elke terugbetaling wordt uitgesloten indien de waarde van de producten is gedaald door de manier waarop u deze heeft verwerkt en die niet zou worden toegelaten in een winkel.

a) Terugsturen van producten
Producten en bijkomende items moeten spoedig worden teruggestuurd naar ons distributiecenter.Indien u producten terugstuurt omdat u uw herroepingsrecht uitoefent, dienen de producten en bijkomende items ontvangen te worden door ons distributiecenter binnen de dertig (30) dagen nadat u ons heeft meegdeeld dat u dat recht uitoefent en dit teneinde uw recht op terugbetaling te behouden. Gelieve ervoor te zorgen dat het teruggestuurde pakket correct afgesloten is.
Indien u uw pakket terugstuurt via Colissimo zal u een verzendingsbewijs ontvangen en een code om uw retour te volgen online op https://www.laposte.fr/particulier/outils/en/track-a-parcel. Indien u de producten terugstuurt via een andere weg dan Colissimo, gelieve het verzendingsbewijs te bekomen en te bewaren om ons een bewijs te kunnen leveren dat u de producten heeft teruggestuurd indien we de teruggestuurde producten niet zouden ontvangen.

b) Verwerking van de terugbetaling
Indien u uw producten heeft teruggestuurd omdat u uw herroepingsrecht heeft uitgeoefend, zullen wij de berekende terugbetaling zo snel mogelijk verwerken en in ieder geval binnen veertien (14) dagen na de dag waarop wij de teruggestuurde producten hebben ontvangen of (indien vroeger) op de dag waarop u ons het bewijs voorlegt dat u de producten heeft teruggestuurd naar ons distributiecenter. We zullen niet gehouden zijn de terugbetaling uit te voeren indien u niet kan bewijzen dat de producten en alle bijkomende items werden teruggestuurd. U dient er derhalve voor te zorgen dat u het verzendingsbewijs bewaart en kan voorleggen. Gelieve te noteren dat een volledige terugbetaling niet zal worden toegekend indien het producten tekenen vertonen van onredelijk gebruik.
Indien u producten heeft teruggestuurd omdat deze beschadigd zijn, zullen wij de berekende terugbetaling zo snel mogelijk verwerken en in ieder geval binnen veertien (14) dagen na de dag waarop wij de teruggestuurde producten hebben ontvangen.
Terugbetalingen worden enkel uitgevoerd op de oorspronkelijke krediet- of debetkaart die werd gebruikt voor de aankoop. U zal een melding ontvangen van ons Customer Care Team via e-mail met betrekking tot de terugbetaling.

7. ONS PLICHT NAAR U TOE
Indien we deze voorwaarden niet naleven of er niet in slagen redelijke vakkundigheid en zorg te dragen met betrekking tot onze afspraken met u, zijn wij verantwoordelijk ten opzichte van u voor voorzienbaar verlies en schade aan u toegebracht. Verlies en schade is voorzienbaar wanneer het duidelijk is dat het zal plaatsvinden, of wanneer op het ogenblik van het sluiten van het contract zowel wij als u wisten dat het kon plaatsvinden. Wij leveren enkel producten voor privégebruik en niet voor commercieel gebruik en wederverkoop.
Wij kunnen derhalve niet aansprakelijk worden gesteld ten opzichte van u voor enig winstverlies, omzetderving, bedrijfsonderbreking of verlies van commerciële kansen.

8. PERSOONLIJKE GEGEVENS
We zullen de persoonlijke gegevens die u aan ons bezorgt, gebruiken om:
(a) de producten aan u te bezorgen;
(b) uw betalingen te verwerken;
en (c) u op de hoogte te houden van door ons aangeboden gelijkaardige producten indien u hiertoe u akkoord bent gegaan gedurende het leveringsproces (u kan ten allen tijde contact met ons opnemen om deze optie stop te zetten).
Wij zullen uw persoonlijke gegevens enkel bezorgen aan derden onder de voorwaarden vervat in ons beleid inzake gegevensbescherming.
Voor informatie omtrent de wijze waarop wij uw persoonlijke gegevens zullen gebruiken, verwijzen wij naar ons beleid inzake gegevensbescherming.

9. ANDERE BELANGRIJKE MODALITEITEN
Wij mogen onze rechten en plichten onder deze voorwaarden overdragen op een andere persoon of organisatie. Indien wij hiertoe overgaan, stellen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte en verzekeren u dat deze overdracht geen afrbreuk doet aan uw rechten onder de overeenkomst.
U mag uw rechten of verplichtingen onder deze voorwaarden enkel overdragen op een andere persoon indien wij hiertoe schriftelijk akkoord gaan. Wij zullen onze toestemming hiertoe niet onredelijk weigeren of onredelijk lang uitstellen.
Enkel u en wij zijn partijen bij deze overeenkomst. Bijgevolg kan niemand anders enig recht putten uit deze overeenkomst.
Deze bepalingen opereren onafhankelijk van elkaar, zodat de onwettigheid of onafdwingbaarheid van een van hen geen invloed heeft op de andere bepalingen. De andere bepalingen blijven in dit geval van toepassing.
Het feit dat wij niet onmiddellijk aandringen op het nakomen van uw verplichtingen onder deze bepalingen of indien wij opgehouden worden in het nemen van maatregelen wanneer u contractbreuk pleegt, betekent dit niet dat u uw verplichtingen onder deze bepalingen dient na te komen en weerhoudt er ons niet van om maatregelen te nemen op een later tijdstip.
Deze bepalingen worden beheerst door het Belgisch recht. Juridische procedures dienen gebracht te worden voor de Belgische rechtbanken of voor het onderstaande alternatieve mechanism van geschillenbeslechting:
Service de Médiation pour le Consommateur/ Consumentenombudsdienst
U kan hen contacteren:
• via een online formulier:
https://www.mediationconsommateur.be/fr/formulaire-de-plainte#main-content;
• op het adres:
Boulevard du Roi Albert II 8 Bte 1 - 1000 Bruxelles
Tel.: +32 (0)2 702 52 20
Fax.: +32 (0)2 808 71 29
Mail: contact@mediationconsommateur.be

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN (1)

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Welkom op www.dior.com. Deze afdeling van onze Website omschrijft onze Algemene Verkoopsvoorwaarden (“Voorwaarden”) met inbegrip van onze volledige leverings -en terugzendprocedure.
Deze Voorwaarden zijn toepasselijk op al onze verkopen van producten, aan u, de klant, via www.dior.com (“de Website”). Gelieve deze Voorwaarden zorgvuldig te lezen alvorens een bestelling te plaatsen bij ons. Deze voorwaarden lichten u in wie we zijn, hoe we u producten leveren, hoe u en wij het contract kunnen wijzigen of beëindigen, wat te doen in het geval dat een probleem zou opduiken en andere belangrijke informatie.
Door het plaatsen van een bestelling bij ons, bevestigt u dat u instemt met deze Voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, gelieve geen enkele bestelling te plaatsen via de Website. We behouden ons het recht voor om deze Voorwaarden op om het even welk ogenblik te wijzigen. De nieuwe versie van de Voorwaarden zal van toepassing zijn op om het even welk aanbod of bestelling geplaatst op de Website, nadat de nieuwe versie werd bekend gemaakt. Om die reden raden wij u aan om u ervan te vergewissen dat u tevreden bent met de Voorwaarden, telkens wanneer u een bestelling plaatst.
We aanvaarden geen leveringen op een adres in het buitenland.
1. INFORMATIE MET BETREKKING TOT ONSZELF EN HOE ONS TE CONTACTEREN
Wij zijn Parfums Christian Dior NV, een Belgische onderneming (hierna ook PCD). Ons ondernemingsnummer is BE0413510703 en onze maatschappelijke zetel bevindt zich op de Louizalaan 523 in 1050 Brussel. U kan ons contacteren via onze klantendienst. Deze is open van 10u tot 18u van maandag tot vrijdag (behalve op dagen waarop de banken in Frankrijk gesloten zijn) en is gesitueerd op 33 Avenue Hoche, 75008 Paris (zie ook de FAQ afdeling op onze website).
U kan ons als volgt contacteren:
+32 (0)2 62 00 000
contact@dior.com
https://www.dior.com/store/nl_be en https://www.dior.com/store/fr_be
Indien wij u dienen te contacteren, doen wij dit telefonisch of schriftelijk (op het emailadres of het postadres dat u heeft opgegeven in uw bestelling).
2. ONZE PRODUCTEN
De afbeeldingen van onze producten op onze website zijn slechts illustratief en hoewel al het mogelijke gedaan wordt om de kleuren zo accuraat mogelijk weer te geven, kunnen wij niet garanderen dat de getoonde kleuren van een product de werkelijke kleur van het product op accurate wijze weergeeft.
Uw producten kunnen licht verschillen van deze afbeeldingen.
3. ONS CONTRACT MET U
3.1. Bestellingen
Wij hebben uw bestelling aanvaard vanaf het moment waarop we u een bevestiging van de bestelling sturen per email. Op dat ogenblik, zal een koop-verkoopovereenkomst van de bestelde producten tot stand komen tussen ons en uzelf.
Indien we niet in de mogelijkheid zijn om uw bestelling te aanvaarden, zullen we u hiervan informeren per email en zullen we u de producten niet aanrekenen. Dit kan het geval zijn wanneer:
- het product niet langer voorradig is;
- we een vergissing hebben vastgesteld in de prijs of omschrijving van het product;
- u onze Maximale Aankoop Policy, zoals hieronder omschreven, hebt overschreden;
- we technische problemen met het product moeten afhandelen of we kleine technische aanpassingen moeten doen;
- we het product moeten aanpassen teneinde wijzigingen in relevante wetgeving en regelgeving te integreren.
Wij kunnen geen bestellingen behandelen op een postbusadres.
Wanneer we uw bestelling hebben aanvaard, zal u een bevestigingspagina zien, die u een uniek referentienummer bezorgt en de totale som die werd afgehouden van uw kredietkaart of debetkaart. U kan deze pagina hetzij afprinten, hetzij wachten totdat u deze informatie krijgt in onze bevestigingsemail genaamd: "Votre commande est validée / Uw bestelling is goedgekeurd". De e-mail bevat alle details inzake het gekochte product, het leveringsadres en de leverings- en verpakkingsopties.
Gelieve te noteren dat het contract is opgesteld in de taal van de bestelling en dat het zal gearchiveerd worden voor een periode gelijk aan de periode vereist voor het vervullen van de doeleinden waarvoor het werd gearchiveerd.
Indien u vragen zou hebben over een bestelling, gelieve contact op te nemen met onze klantendienst, door gebruik te maken van de contactgegevens vermeld in artikel 1. Het helpt ons indien u uw bestelnummer kan meedelen, telkens u contact met ons opneemt aangaande een bestelling.
3.2. Prijs en betaling
De Prijs van de producten (die BTW inhoudt) wordt aangeduid tijdens uw online bezoek, hetzij zichtbaar in de winkelmand op de banner bovenaan de website, hetzij op de checkout pagina wanneer u een bestelling plaatst. Indien er een wijziging is in het BTW tarief tussen de datum van bestelling en de datum van levering van de producten, zullen we het BTW tarief aanpassen, tenzij u de producten reeds integraal heeft betaald, alvorens de wijziging plaats vond.
We nemen alle redelijke maatregelen teneinde te verzekeren dat de geadviseerde prijs juist is. In het onwaarschijnlijke geval dat de producten een foute prijs weergeven, zullen wij u contacteren teneinde uw instructies te bekomen alvorens uw order te aanvaarden. Indien we een bestelling aanvaarden en verwerken waar de vergissing in de prijs duidelijk en ondubbelzinnig en door u redelijkerwijze als een vergissing in de prijs kon herkend worden, kunnen wij het contract beëindigen, met teruggave van uw volledige betaling en teruggave aan ons van het geleverde product.
U kan uw producten betalen door gebruik te maken van de volgende betalingsmogelijkheden:
AANVAARDE KREDIET / DEBETKAARTEN:
- American Express
- MasterCard
- Maestro
- Visa
ANDERE BETALINGSMOGELIJKHEDEN:
- Bancontact
- PayPal
SORRY, WE AANVAARDEN GEEN:
- Cheques
- Postorders Onze excuses, maar op dit ogenblik bieden wij geen cadeaubonnen aan. U dient voor de producten te betalen, alvorens we ze verzenden.
We zullen de betaling pas doorvoeren op het ogenblik dat wij het product naar u verzenden. Indien u via Bancontact of Paypal betaalt, zal uw bestelling gefactureerd worden op het ogenblik dat we de debettoelating krijgen.
BELANGRIJKE INFORMATIE:
Voor uw veiligheid en teneinde frauduleuze transacties te vermijden, moet uw factuurnaam en -adres overeenstemmen met dat van de kredietkaart gebruikt voor de betaling. We behouden ons het recht voor om het even welke bestelling te annuleren, die niet overeenstemt met deze criteria.
3.3. Maximale Aankoop Policy
We dienen u te informeren dat we om het even welke bestelling moeten beperken tot niet meer dan vijf (5) eenheden van om het even welk product per bestelling.
3.4. Annulering van een bestelling
Soms wordt een bestelling of een deel daarvan geannuleerd door ons systeem. Hiervoor kunnen een aantal redenen zijn:
- Het product is niet beschikbaar;
- Er zijn moeilijkheden in het verwerken van betalingsinformatie;
- De onmogelijkheid om te leveren op het aangegeven adres;
- Er werd een dubbele bestelling geplaatst.
Indien uw bestelling door ons wordt geannuleerd, zal u een email ontvangen met de reden hiervoor. U zal het volledig bedrag terugbetaald krijgen.
Indien u uw bestelling wenst te wijzigen of te annuleren alvorens verzending, gelieve de klantendienst telefonisch te contacteren op +32 (0)2 62 00 000 met uw bestelnummer, teneinde de beschikbare praktische opties te bespreken. Gelieve te noteren dat we in het algemeen bestellingen zeer snel verwerken en versturen binnen de 1 tot 2 werkdagen. Bijgevolg kan het voorkomen dat het onmogelijk is de levering alsnog tegen te houden. In dit geval vragen wij om het product in kwestie terug te sturen bij ontvangst, in overeenstemming met ons terugzendbeleid. Dit wordt hieronder toegelicht in onze klantendienst en FAQs afdeling.
4. LEVERING
4.1. Standaard Levering
Op alle bestellingen bieden we gratis levering aan naar het adres dat door u werd opgegeven in uw PCD bestelling, gewoonlijk binnen 3 tot 5 werkdagen vanaf de datum waarop uw bestelling door ons werd aanvaard. Onder werkdagen wordt verstaan maandag tot vrijdag, exclusief Franse en Belgische feestdagen.
Gelieve rekening te houden met twee bijkomende werkdagen voor een levering in plattelandsgebieden.
Indien de voorziening van uw producten wordt vertraagd door gebeurtenissen waarover wij geen controle hebben, zullen wij zo snel mogelijk contact opnemen met u om u op de hoogte te brengen en zullen wij stappen ondernemen teneinde de gevolgen van vertraging tot een minimum te beperken.
Wij zullen in dit geval niet aansprakelijk zijn voor vertragingen die veroorzaakt zijn door die gebeurtenissen. Echter, indien er een risico date r een aanzienlijk vertraging wordt opgelopen, kan u ons contacteren om het contract te beëindigen en terugbetaling te ontvangen voor die producten waarvoor u betaalde maar niet ontving.
Alle bestellingen vereisen een handtekening bij levering. Indien u niet aanwezig bent om uw bestelling te ontvangen, zal PCD contactgegevens en een leveringskaart achterlaten zodat u andere regelingen kan treffen. Teneinde u een veilige en onbeschadigde levering te verzekeren, zal PCD uw levering niet “verborgen” achterlaten op het leveringsadres tenzij u dit specifiek heeft meegedeeld aan PCD.
Indien u na een mislukte levering geen andere leveringsregeling treft of de producten niet afhaalt bij het leveringsdepot, zullen wij of PCD contact opnemen met u voor verdere instructies en zullen er opslagkosten worden aangerekend en andere leveringskosten. Indien we ondanks onze redelijke inspanningen niet in contact kunnen komen met u of een andere levering of ophaling kunnen regelen, mogen wij het contract beëindigen en zal u aansprakelijk en ons schadevergoeding verschuldigd zijn.
Het spijt ons, we leveren enkel op Belgische adressen.
4.2. Leveringsadressen
Tenzij u andere richtlijnen geeft tijdens de bestellingsprocedure, zullen wij de gekochte producten leveren op het adres dat werd opgegeven in uw account.
We zullen alle redelijke zorg dragen om te leveren op het opgegeven adres. Echter, wij zullen niet aansprakelijk zijn voor niet-levering of foutieve leveringen ten gevolge van de door u opgegeven incorrecte gegevens.
4.3 Eigendom en Verantwoordelijkheid
U zal verantwoordelijk zijn voor de producten vanaf het ogenblik dat deze worden geleverd op het door u opgegeven adres.
U bent eigenaar van de producten zodra wij de volledige betaling hebben ontvangen.
5. UW RECHT OM HET CONTRACT TE BEËINDIGEN
U heeft het recht om uw contract met ons te beëindigen en de producten terug te sturen, maar dat recht om het contract te beëindigen zal afhangen van de gekochte producten, van de vraag of u simpelweg van gedachten bent veranderd, van de vraag of er iets niet klopt met de producten die we hebben geleverd, van hoe we het contract uitvoeren en van wanneer u beslist het contract te beëindigen.
Indien u het contract wenst te beëindigen door iets dat we zouden hebben gedaan of iets dat we u hadden verteld te zullen doen, zie artikel 5.1.
Indien u uw herroepingsrecht wenst uit te oefenen, zie artikel 5.2. U kan een terugbetaling krijgen indien u zich bevindt in de “cooling-off” periode, maar dit kan het voorwerp uitmaken van verminderingen.
Indien wat u gekocht heeft defect of onjuist omschreven is, heeft u een wettelijk recht om het product te laten vervangen of om gedeeltelijk of volledig te worden terugbetaald. Zie hiervoor artikel 5.3.
5.1 Het contract beëindigen door iets dat we hebben gedaan of gaan doen
Indien u het contract opzegt om een reden hieronder omschreven, zal het contract onmiddellijk eindigen en zullen wij u volledig terugbetalen voor om het even welk product dat niet werd geleverd en kan u ook recht kunnen op een schadevergoeding. De redenen zijn:
- We hebben u een fout in de prijs of beschrijving meegedeeld en u wenst niet verder te gaan;
- Er is een risico dat de voorziening van de producten aanzienlijk wordt vertraagd wegens gebeurtenissen waarover wij geen controle hebben;
- We hebben de voorziening van de producten onderbroken wegens technische redenen, of we delen u mee dat we zullen onderbreken om deze reden, of
- U heeft een wettelijk recht om het contract te beëindigen door iets dat we verkeerd hebben gedaan.
5.2 Uw herroepingsrecht
We hopen dat u gelukkig bent met uw bestelling, maar indien u om welke reden ook niet volledig tevreden bent of u verandert van gedachte, heeft u als consument een wettelijk herroepingsrecht en het recht om terugbetaald te worden binnen dertig (30) dagen nadat de producten bij u werden geleverd, of in het geval dat de producten in delen warden geleverd, binnen dertig (30) dag nadat het laatste deel werd geleverd.
U dient ons op de hoogte te brengen van uw intentie om uw recht uit te oefenen voor het einde van deze periode van dertig dagen, via het modelformulier dat u van ons kreeg of via een ondubbelzinnig schriftelijke verklaring waarin u uw beslissing uitdrukt om uw herroepingsrecht uit te oefenen, en dient u de producten en andere gratis ontvangen items terug te sturen om te worden terugbetaald
U heeft geen herroepingsrecht bij producten waarvan de afsluiting voor hygiëne of andere gelijkaardige bescherming werd beschadigd of gemanipuleerd. Dit is niet van toepassing indien u producten terugstuurt omdat ze gebrekkig of beschadigd zijn (zie artikel 5.3). U kunt eveneens uw herroepingsrecht niet uitoefenen bij de aankoop van producten:
- waarvan de prijs afhankelijk is van fluctuerende tarieven op financiële markten waarover wij geen controle hebben;
- die specifiek gefabriceerd zijn volgens uw aanwijzingen;
- die reeds geleverd zijn en onlosmakelijk verbonden zijn aan andere producten.
5.3 Indien er een probleem is met het product
Gelieve ons na de levering onmiddellijk op de hoogte te brengen van enige beschadiging of gebrek of foutief geleverde producten of indien the producten die voorkomen op de dispatch nota niet overeenkomen met deze in uw levering. U kan dit doen door ons Customer Care Team te bellen op het nummer +32 (0)2 62 00 000 (Maandag - vrijdag 10:00 – 18:00, uitgezonderd op Belgische en Franse feestdagen), of door ons een e-mail te sturen naar contact@dior.com met uw bestellingsgegevens. Om een snelle afhandeling te verzekeren, gelieve uw bestellingsnummer mee te delen en de doos, verpakking, alle gratis ontvangen items en de beschadigde producten te bewaren voor controle door de koerier.
We hebben ten aanzien van u de plicht om producten te leveren die in overeenstemming zijn met dit contract en die geen verborgen gebreken bevatten.
Gelieve te noteren dat indien u, meer dan dertig (30) dagen na de leveringsdatum, producten terugstuurt, er een vermindering wordt toegepast op enige terugbetaling voor het gebruik van deze goederen vanaf de levering.
Indien u uw wettelijk recht wenst uit te oefenen om producten te weigeren, dient u ofwel deze producten samen met de gratis ontvangen items terug te sturen, ofwel deze door ons laten ophalen. Wij zullen de kosten voor post en ophaling betalen. Gelieve Customer Care te bellen via de contactgegevens in artikel 1 voor een retourlabel of om de ophaling te regelen.
Gelieve ervoor te zorgen dat u over een verzendingsbewijs beschikt wanneer u de producten terugstuurt naar ons. U dient dit bewijs te bewaren teneinde ons een bewijs te kunnen leveren dat u de producten en alle gratis ontvangen items heeft teruggestuurd indien we de teruggestuurde producten niet zouden ontvangen.
6. HOE TERUGSTUREN
Indien u het recht heeft om producten terug te sturen op grond van artikel 5, kan u deze kosteloos terugsturen via Colissimo.
Gelieve te noteren dat indien u producten terugstuurt via een andere weg dan Colissimo en u het herroepingsrecht waarover u beschikt, heeft uitgeoefend, dat u zal instaan voor alle hieraan verbonden kosten en lasten.
U zal in de verpakking een Retour Formulier treffen met gegevens over uw bestelling en details over de retour procedure.
Elke terugbetaling wordt uitgesloten indien de waarde van de producten is gedaald door de manier waarop u deze heeft verwerkt en die niet zou worden toegelaten in een winkel.
a) Terugsturen van producten
Producten en bijkomende items moeten spoedig worden teruggestuurd naar ons distributiecenter.Indien u producten terugstuurt omdat u uw herroepingsrecht uitoefent, dienen de producten en bijkomende items ontvangen te worden door ons distributiecenter binnen de dertig (30) dagen nadat u ons heeft meegdeeld dat u dat recht uitoefent en dit teneinde uw recht op terugbetaling te behouden. Gelieve ervoor te zorgen dat het teruggestuurde pakket correct afgesloten is.
Indien u uw pakket terugstuurt via Colissimo zal u een verzendingsbewijs ontvangen en een code om uw retour te volgen online op https://www.laposte.fr/particulier/outils/en/track-a-parcel. Indien u de producten terugstuurt via een andere weg dan Colissimo, gelieve het verzendingsbewijs te bekomen en te bewaren om ons een bewijs te kunnen leveren dat u de producten heeft teruggestuurd indien we de teruggestuurde producten niet zouden ontvangen.
b) Verwerking van de terugbetaling
Indien u uw producten heeft teruggestuurd omdat u uw herroepingsrecht heeft uitgeoefend, zullen wij de berekende terugbetaling zo snel mogelijk verwerken en in ieder geval binnen veertien (14) dagen na de dag waarop wij de teruggestuurde producten hebben ontvangen of (indien vroeger) op de dag waarop u ons het bewijs voorlegt dat u de producten heeft teruggestuurd naar ons distributiecenter. We zullen niet gehouden zijn de terugbetaling uit te voeren indien u niet kan bewijzen dat de producten en alle bijkomende items werden teruggestuurd. U dient er derhalve voor te zorgen dat u het verzendingsbewijs bewaart en kan voorleggen. Gelieve te noteren dat een volledige terugbetaling niet zal worden toegekend indien het producten tekenen vertonen van onredelijk gebruik.
Indien u producten heeft teruggestuurd omdat deze beschadigd zijn, zullen wij de berekende terugbetaling zo snel mogelijk verwerken en in ieder geval binnen veertien (14) dagen na de dag waarop wij de teruggestuurde producten hebben ontvangen.
Terugbetalingen worden enkel uitgevoerd op de oorspronkelijke krediet- of debetkaart die werd gebruikt voor de aankoop. U zal een melding ontvangen van ons Customer Care Team via e-mail met betrekking tot de terugbetaling.
7. ONS PLICHT NAAR U TOE
Indien we deze voorwaarden niet naleven of er niet in slagen redelijke vakkundigheid en zorg te dragen met betrekking tot onze afspraken met u, zijn wij verantwoordelijk ten opzichte van u voor voorzienbaar verlies en schade aan u toegebracht. Verlies en schade is voorzienbaar wanneer het duidelijk is dat het zal plaatsvinden, of wanneer op het ogenblik van het sluiten van het contract zowel wij als u wisten dat het kon plaatsvinden. Wij leveren enkel producten voor privégebruik en niet voor commercieel gebruik en wederverkoop.
Wij kunnen derhalve niet aansprakelijk worden gesteld ten opzichte van u voor enig winstverlies, omzetderving, bedrijfsonderbreking of verlies van commerciële kansen.
8. PERSOONLIJKE GEGEVENS
We zullen de persoonlijke gegevens die u aan ons bezorgt, gebruiken om:
(a) de producten aan u te bezorgen;
(b) uw betalingen te verwerken;
en (c) u op de hoogte te houden van door ons aangeboden gelijkaardige producten indien u hiertoe u akkoord bent gegaan gedurende het leveringsproces (u kan ten allen tijde contact met ons opnemen om deze optie stop te zetten).
Wij zullen uw persoonlijke gegevens enkel bezorgen aan derden onder de voorwaarden vervat in ons beleid inzake gegevensbescherming.
Voor informatie omtrent de wijze waarop wij uw persoonlijke gegevens zullen gebruiken, verwijzen wij naar ons beleid inzake gegevensbescherming.
9. ANDERE BELANGRIJKE MODALITEITEN
Wij mogen onze rechten en plichten onder deze voorwaarden overdragen op een andere persoon of organisatie. Indien wij hiertoe overgaan, stellen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte en verzekeren u dat deze overdracht geen afrbreuk doet aan uw rechten onder de overeenkomst.
U mag uw rechten of verplichtingen onder deze voorwaarden enkel overdragen op een andere persoon indien wij hiertoe schriftelijk akkoord gaan. Wij zullen onze toestemming hiertoe niet onredelijk weigeren of onredelijk lang uitstellen.
Enkel u en wij zijn partijen bij deze overeenkomst. Bijgevolg kan niemand anders enig recht putten uit deze overeenkomst.
Deze bepalingen opereren onafhankelijk van elkaar, zodat de onwettigheid of onafdwingbaarheid van een van hen geen invloed heeft op de andere bepalingen. De andere bepalingen blijven in dit geval van toepassing.
Het feit dat wij niet onmiddellijk aandringen op het nakomen van uw verplichtingen onder deze bepalingen of indien wij opgehouden worden in het nemen van maatregelen wanneer u contractbreuk pleegt, betekent dit niet dat u uw verplichtingen onder deze bepalingen dient na te komen en weerhoudt er ons niet van om maatregelen te nemen op een later tijdstip.
Deze bepalingen worden beheerst door het Belgisch recht. Juridische procedures dienen gebracht te worden voor de Belgische rechtbanken of voor het onderstaande alternatieve mechanism van geschillenbeslechting:
Service de Médiation pour le Consommateur/ Consumentenombudsdienst
U kan hen contacteren:
• via een online formulier:
https://www.mediationconsommateur.be/fr/formulaire-de-plainte#main-content;
• op het adres:
Boulevard du Roi Albert II 8 Bte 1 - 1000 Bruxelles
Tel.: +32 (0)2 702 52 20
Fax.: +32 (0)2 808 71 29
Mail: contact@mediationconsommateur.be