Legal terms


Legal terms

Juridische Informatie En Gebruiksvoorwaarden (1)

Juridische Informatie En Gebruiksvoorwaarden

Laatst bijgewerkt: 12-09-2022


Welkom op www.dior.com/nl_nl. Dit gedeelte van de Website bevat onzealgemene verkoopvoorwaarden (de “Terms”), inclusief onze volledigeleverings- en retourprocedure.


Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen van producten aanu, de klant, via www.dior.com/nl_nl (de “Website”). Lees dezevoorwaarden zorgvuldig door voordat u uw bestelling aan ons doorgeeft.Deze voorwaarden vertellen u wie wij zijn, hoe wij u producten leveren,hoe u en wij het contract kunnen wijzigen of beëindigen, wat u moetdoen als er een probleem is en andere belangrijke informatie.


Door een bestelling bij ons te plaatsen, bevestigt u dat u akkoord gaatmet deze Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de Voorwaarden,plaats dan geen bestellingen via de Website.


Wij behouden ons het recht voor deze Voorwaarden te allen tijde zondervoorafgaande kennisgeving te wijzigen en de nieuwe versie van deVoorwaarden zal van toepassing zijn op elke aanbieding of bestellingdie op de Website wordt geplaatst nadat de nieuwe versie is geplaatst.Wij raden u daarom aan om bij elke bestelling na te gaan of deVoorwaarden voor u geschikt zijn. De voorwaarden zijn afdrukbaar.Bovendien wordt een pdf-versie van de effectieve voorwaarden bij onzee-mail ter bevestiging van de bestelling gevoegd.


1.  Informatie over ons en hoe u contact met ons opneemt


Wij zijn Parfums Christian Dior, société anonyme, met een kapitaal vanEuro 2.620.860, geregistreerd bij de kamer van koophandel in Parijs(FRANKRIJK) onder nummer 552 065 187, met ons geregistreerd kantoor op33 avenue Hoche, 75008 Paris, FRANKRIJK, (hierna aangeduid als “PCD”).

Ter informatie: PCD verbindt zich tot naleving van de beginselen van deLVMH-gedragscode die hier toegankelijk en downloadbaar is https://www.lvmh.com/news-documents/lvmh-code-of-conduct/. Deze gedragscode biedt een ethisch kader voor al haar handelingen.

U kunt contact met ons opnemen via onze klantenservice die als volgtvoor u beschikbaar is:

Openingstijden: maandag tot vrijdag van 10.00 uur tot 18.00 uur metuitzondering van feestdagen in Frankrijk (de “Klantenservice”).

Telefoonnummer en daarmee verbonden kosten, indien van toepassing: 020 654 55 55

E-mailadres: contact@dior.com

U kunt deze informatie ook vinden via de link naar ons “FAQ”-documentmet veelgestelde vragen “FAQ”.

Onze Klantenservice kan ook contact met u opnemen als u hetcontactformulier invult dat hier beschikbaar is Contact.

Als wij contact met u moeten opnemen, doen wij dat telefonisch ofschriftelijk op het e-mailadres of postadres dat u ons bij uwbestelling of in het contactformulier hebt opgegeven.


2. Onze producten


De te koop aangeboden producten zijn de producten die op de Websiteworden getoond op de dag dat u de Website raadpleegt, onder voorbehoudvan de beschikbare voorraden. De afbeeldingen van de producten op onzeWebsite dienen uitsluitend ter illustratie en hoewel alles in het werkwordt gesteld om de kleuren nauwkeurig weer te geven, kunnen wij nietgaranderen dat de weergave van de kleuren op een apparaat de kleur vande producten nauwkeurig weergeeft. Uw producten kunnen enigszinsafwijken van deze afbeeldingen. 


3. Ons contract met u


3.1. Bestellingen


Om een bestelling op de Website te plaatsen, moet u een natuurlijkepersoon zijn, een niet-handelaar, ten minste 18 jaar oud en volledighandelingsbekwaam.

Om een bestelling te plaatsen, moet u:

 • ingelogd zijn op uw bestaande klantenaccount als u die hebt;

 • of een klantenaccount aanmaken als u er geen hebt;

 • of de verplichte informatie invullen die bij de bestelling wordt gevraagd.

Als u een bestelling wilt plaatsen, moet u de producten en dehoeveelheid producten die u wilt bestellen selecteren en deze in uwwinkelmandje plaatsen door op de knop “BESTEL” te klikken. U kunthet overzicht van uw bestelling op elk moment raadplegen door ophet icoon van uw winkelmandje te klikken en/of tijdens hetuitchecken. Nadat u uw winkelmandje hebt gevuld, wordt uuitgenodigd om op de knop “NAAR DE KASSA” te klikken en uwe-mailadres, het factuuradres, het gewenste afleverdres en degegevens met betrekking tot de gekozen leveringswijze in te vullen.

Voordat u op de knop “BETAAL EN BESTEL” klikt, hebt u demogelijkheid om:

 • de details van uw bestelling en de totale prijs ervan te controleren,

 • eventuele fouten bij het invoeren van de gegevens te corrigeren of de bestelling te wijzigen door terug te keren naar de vorige stappen of door op de Website te navigeren.

Om uw bestelling definitief te bevestigen en af te ronden, moet u:

 • deze Voorwaarden lezen en uitdrukkelijk aanvaarden door op de knop “BETAAL EN BESTEL” te klikken voordat u voor uw bestelling betaalt,

 • Op de knop “BETAAL EN BESTEL” te klikken om over te gaan tot de beveiligde betaling van uw bestelling. Na goedkeuring van de debitering van uw bankrekening door de bank, wordt uw bestelling doorgegeven aan PCD.

Onze aanvaarding van uw bestelling vindt pas plaats wanneer wij ueen bevestigingsmail op het door u opgegeven e-mailadres hebbengestuurd en u het gebruik van e-mail aanvaardt om onze bevestigingvan uw bestelling te ontvangen door een bestelling te plaatsen.  Opdat moment komt er een contract voor de verkoop en aankoop van debestelde producten tot stand tussen u en ons. De bevestigingsmailbevat alle details van de gekochte producten, afleveradressen,factuuradres, leveringsoptie, leveringskosten, uw uniekereferentienummer, het totale bedrag dat van uw creditcard ofbankrekening is afgeschreven, verpakkingsopties en bevat eenpdf-versie van de effectieve voorwaarden. Wij raden u aan dezee-mail te bewaren voor uw administratie.

Het contract is opgesteld in de taal van de bestelling (bijv.Duits).

Het wordt gearchiveerd voor een periode die niet langer is dan deperiode die nodig is voor de doeleinden waarvoor het werd gearchiveerd.


Als u vragen hebt over een bestelling, neem dan contact op met onzeKlantenservice via de contactgegevens in artikel 1. Het helpt ons als uons het bestelnummer doorgeeft wanneer u contact met ons opneemt overuw bestelling.


Als wij uw bestelling niet kunnen accepteren, stellen wij u daarvan pere-mail op de hoogte en brengen wij u de producten niet in rekening. Ditkan zijn omdat:

 • het product niet op voorraad is,

 • betalingsinstanties, waaronder de betalingsdienstaanbieder die door PCD wordt gebruikt om fraude met creditcards op te sporen, weigerde de autorisatie van betaling per creditcard/bankpas,

 • wij een fout hebben vastgesteld in de prijs, zoals hieronder vermeld, of de beschrijving van het product,

 • u ons Beleid inzake maximale aankoop, zoals hieronder uiteengezet, hebt overschreden,

 • we technische problemen met het product moeten oplossen of kleine technische wijzigingen moeten aanbrengen,

 • we het product moeten bijwerken om wijzigingen in relevante wetten en wettelijke vereisten weer te geven.

Houd er rekening mee dat wij bestellingen naar een postbusadresniet kunnen verwerken.


3.2. Prijs en betaling


De prijs van de producten (inclusief btw) wordt tijdens uw heleonline traject weergegeven, hetzij zichtbaar in het winkelmandje opde bovenste banner van de website, hetzij op de afrekenpagina'swanneer u een bestelling plaatst. Voor zover wettelijk toegestaan,zullen wij, als er een wijziging is in het btw-tarief tussen dedatum van uw bestelling en de datum waarop wij de productenleveren, het btw-tarief dat u betaalt aanpassen, tenzij u deproducten al volledig hebt betaald voordat de wijziging van krachtwerd.

Wij nemen alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de prijsvan de producten die aan u worden getoond correct is, maar in hetonwaarschijnlijke geval dat de producten onjuist geprijsd zijn, zullenwij contact met u opnemen voor uw instructies voordat wij uw bestellingaccepteren.  Als wij uw bestelling accepteren en verwerken waarbij eenprijsfout duidelijk en onmiskenbaar is en redelijkerwijs door u als eenfoutieve prijsstelling had kunnen worden herkend, kunnen wij deovereenkomst beëindigen, u de door u betaalde bedragen terugbetalen ende aan u geleverde producten terugvragen.

De producten moeten worden betaald in Euro.


U kunt de producten betalen via de volgende betalingsmogelijkheden:


GEACCEPTEERDE CREDITCARDS/BANKPASSEN:

 • MasterCard

 • Visa

 • Maestro

ANDERE BETAALWIJZEN:

 • Paypal

 • Apple Pay

 • Apple Pay Express

HET SPIJT ONS, WIJ ACCEPTEREN GEEN ANDERE BETALINGSMETHODEN.

Het spijt ons, maar op dit moment bieden wij geen cadeaubonnen ofcadeaukaarten aan.

Wij belasten uw creditcard of bankpas op het moment van verzending vande bestelling.

Wij wijzen u erop dat alle verplichte belastingen, kosten en eventuelebankkosten voor uw rekening zijn.

De beveiligde betaling verloopt via een dienstverlener: PSP Cybersourcedie voldoet aan de veiligheidsnormen.


BELANGRIJKE INFORMATIE:

Voor uw veiligheid en om frauduleuze transacties te voorkomen, moetenuw factuurnaam en -adres overeenkomen met die van de creditcard dievoor de betaling wordt gebruikt. Wij behouden ons het recht voor ombestellingen die niet aan deze criteria voldoen te annuleren.


3.3. Beleid inzake maximale aankoop


De producten worden in de detailhandel verkocht aan particulieren,uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Derhalve beperken wij terbescherming van het merkimago en het distributiesysteem van PCDbestellingen tot niet meer dan vijf (5) eenheden van een artikel perbestelling.

U verklaart in ieder geval dat u handelt als consument en dat u elkeintentie tot directe of indirecte wederverkoop van een of meerdereproducten voor commerciële doeleinden uitsluit.


3.4. Annuleringen van bestellingen


Soms worden bestellingen of delen van een bestelling om verschillenderedenen door ons systeem geannuleerd. Enkele redenen zijn:

 • product(en) niet beschikbaar;

 • problemen met de verwerking van betalingsinformatie;

 • weigering van autorisatie van betaling per creditcard door betalingsinstanties, waaronder de betalingsdienstaanbieder die door PCD wordt gebruikt om fraude met creditcards te detecteren.

 • kan niet leveren aan het opgegeven adres;

 • er is een dubbele bestelling geplaatst.


Als uw bestelling door ons wordt geannuleerd, ontvangt u van ons eene-mail. Het juiste bedrag wordt aan u terugbetaald via uwoorspronkelijk gebruikte betaalwijze.

Als u uw bestelling vóór verzending wilt wijzigen of annuleren, bel danonze Klantenservice (zie contactgegevens in artikel 1) met uwbestelnummer, om te bespreken welke praktische opties voor ubeschikbaar zijn.


4. Levering


4.1. Standaardlevering


De leveringskosten worden u meegedeeld voordat u uw bestellinggoedkeurt.

Levertijd en -kosten zijn afhankelijk van de leveringsmethode die u bijuw bestelling hebt gekozen.

Wij bieden gratis levering voor elke bestelling naar het door u in uwbestelling opgegeven adres door PCD. Uw bestelling wordt doorgaansbinnen 2 - 3 werkdagen geleverd vanaf de datum waarop wij uw bestellinghebben aanvaard. De werkdagen zijn van maandag tot en met vrijdag, metuitzondering van Franse en Belgische feestdagen.


Houd rekening met twee extra dagen voor leveringen in landelijkegebieden.


Wij doen ons best om de producten te leveren binnen de door PCDaangegeven termijn en uiterlijk binnen dertig (30) dagen na aanvaardingvan de bestelling. In geval van niet-levering binnen de aangegeventermijn, dient u zo snel mogelijk contact op te nemen met deKlantenservice op het nummer en/of e-mailadres vermeld in artikel 1. Indat geval zal de Klantenservice een nieuwe leveringsdatum voorstellenof de bestelling annuleren en terugbetalen.

Indien onze levering van de producten wordt vertraagd door eengebeurtenis waarover wij geen controle hebben, nemen wij zo snelmogelijk contact met u op om u dit te laten weten en nemen wijmaatregelen om de gevolgen van de vertraging tot een minimum tebeperken. Als wij dit doen, zijn wij niet aansprakelijk voorvertragingen als gevolg van de gebeurtenis, maar als er een risico vanaanzienlijke vertraging bestaat (d.w.z. meer dan dertig (30) dagenvanaf de aanvaarding van de bestelling), kunt u contact met ons opnemenom het contract te beëindigen en binnen veertien (14) dagen na debeëindiging van het contract een terugbetaling te ontvangen voor alleproducten die u hebt betaald maar niet hebt ontvangen.


Alle bestellingen vereisen een handtekening bij levering. Als u er nietbent om uw bestelling in ontvangst te nemen, laat de vervoerdercontactinformatie en een leveringskaart voor u achter of neemt hijcontact met u op om alternatieve regelingen te treffen.

Indien, na een mislukte levering aan u, u en de vervoerder delevering/ophaling niet binnen een redelijke termijn opnieuw regelen,dan zal ofwel de vervoerder ofwel PCD contact met u opnemen voorverdere instructies en kan u opslagkosten en eventuele verdereleveringskosten in rekening brengen. Indien wij, ondanks redelijkeinspanningen, niet in staat zijn contact met u op te nemen of delevering of ophaling opnieuw te regelen, kunnen wij het contractbeëindigen en bent u mogelijk verplicht ons schadevergoeding tebetalen.


4.2. Afleveradressen


Tenzij u ons tijdens het bestelproces anders aangeeft, leveren wij uwgekochte producten op het afleveradres dat u in uw accountgegevens hebtopgegeven.


Wij zullen alle redelijke inspanningen leveren om aan het opgegevenadres te leveren. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor niet-leveringof verkeerde levering als gevolg van onjuiste invoer van uw gegevens.


Helaas leveren wij online bestellingen alleen aan Nederlandse adressen.


4.3 Eigendom en verantwoordelijkheid


Bij de levering moet u de conformiteit van de bestelling bij devervoerder controleren en alle eventuele voorbehouden (zichtbaregebreken, beschadigd pakket, geopend pakket, enz.) zo gedetailleerdmogelijk op de leveringsbon vermelden en het pakket weigeren. In datgeval moet u ook zo snel mogelijk contact opnemen met onzeKlantenservice en zullen wij het nodige onderzoek instellen.

U bent verantwoordelijk voor de producten zodra deze zijn afgeleverd ophet door u opgegeven adres.


U bent eigenaar van de producten zodra wij de volledige betaling hebbenontvangen.


5. Uw rechten het contract te beëindigen


U kunt het recht hebben uw contract met PCD te beëindigen en deproducten te retourneren, maar uw recht om het contract te beëindigenhangt af van de producten die u hebt gekocht, of u gewoon van gedachtenbent veranderd, of er iets mis is met de producten die wij hebbengeleverd, hoe wij presteren en wanneer u besluit het contract tebeëindigen.

Raadpleeg artikel 5.1 als u het contract wilt beëindigen vanwege ietswat PCD heeft gedaan of u heeft verteld dat PCD gaat doen.

Raadpleeg artikel 5.2 als u gebruik wilt maken van uw herroepingsrecht.U kunt eventueel uw geld terugkrijgen als u voldoet aan de voorwaardenvan artikel 5.2.

Als hetgeen u hebt gekocht defect of verkeerd omschreven is, kunt ueen wettelijk recht hebben om het product gerepareerd of vervangente krijgen of om uw geld geheel of gedeeltelijk terug te krijgen.Raadpleeg hiervoor artikel 5.3.


5.1 Het contract beëindigen om iets wat PCD heeft gedaan of gaatdoen

Als u een contract beëindigt om een reden die hieronder wordtuiteengezet, zal het contract onmiddellijk eindigen en zullen wij ubinnen veertien (14) dagen na de beëindiging het volledige bedragvan het contract terugbetalen voor producten die niet zijngeleverd. De redenen zijn:

 • PCD heeft u gewezen op een fout in de prijs of beschrijving van het door u bestelde product en u wenst niet verder te gaan,

 • het risico bestaat dat de levering van de producten aanzienlijke vertraging oploopt (d.w.z. meer dan dertig (30) dagen vanaf de aanvaarding van de bestelling),

 • PCD de levering van de producten om technische redenen heeft opgeschort of u meedeelt dat PCD de levering om technische redenen gaat opschorten, of

 • u een wettelijk recht hebt om het contract te beëindigen vanwege iets dat PCD verkeerd heeft gedaan.


5.2 Uw herroepingsrecht       


Hoewel PCD hoopt dat u blij bent met uw bestelling, hebt u alsconsument, indien u om welke reden dan ook niet geheel tevredenbent of anderszins van gedachten verandert, een wettelijkherroepingsrecht zoals hieronder beschreven:

 1. indien u de producten nog niet hebt ontvangen: u kunt uw wens tot herroeping kenbaar maken voordat u uw bestelling ontvangt door contact op te nemen met onze Klantenservice op 020 654 55 55 van maandag tot vrijdag van 10.00 uur - 18.00 uur met uitzondering van feestdagen in Frankrijk of per e-mail naar contact@dior.com .

 1. indien u de producten hebt ontvangen: u hebt een termijn van dertig (30) kalenderdagen, tenzij het toepasselijke recht anders bepaalt, hetzij (i) na de dag waarop de producten aan u zijn geleverd, hetzij (ii) indien de producten in gedeelten zijn geleverd, na de dag waarop de laatste levering is uitgevoerd. 

Om redenen van hygiëne en gezondheidsbescherming hebt u geenherroepingsrecht voor producten waarvan het zegel of eensoortgelijke bescherming is verbroken of waarmee is geknoeid.

Bovendien informeren wij u dat u uw herroepingsrecht niet kuntuitoefenen bij de aankoop van producten:

 • waarvan de prijs afhankelijk is van fluctuerende koersen op de financiële markten die wij niet kunnen controleren;

 • die speciaal volgens uw specificaties zijn vervaardigd of gepersonaliseerd (bijvoorbeeld producten met een gravering);

 • die na levering en door hun aard onlosmakelijk met andere artikelen zijn verbonden.

5.3 Als er een probleem met een product is


Breng ons onmiddellijk na de levering op de hoogte van eventuele schadeof verkeerd geleverde producten of indien de op de verzendingsnotavermelde producten niet overeenstemmen met de producten in uw leveringdoor contact op te nemen met onze Klantenservice (zie contactgegevensin artikel 1) met uw bestelgegevens. Voor een snelle afhandelingverzoeken wij u het bestelnummer en de doos, het verpakkingsmateriaal,alle gratis artikelen (bijv. geschenk(en) bij aankoop, monster(s)) ende beschadigde artikelen ter controle aan de vervoerder mee te delen.


Bovendien geldt voor alle door ons geleverde producten de wettelijkeconformiteitsgarantie en de wettelijke garantie tegen verborgengebreken.


Wettelijke conformiteitsgarantie

Artikelen L217-3 tot L217-20 van de Franse consumentenwetgeving regelende wettelijke conformiteitsgarantie. Wij informeren u ook over hetbestaan van wettelijke conformiteitsgarantie van goederen in het landwaar u woont. Hieronder vindt u ter informatie de vertaling van enkeleartikelen van de Franse consumentenwetgeving:

Artikel L217-3 van de Franse consumentenwetgeving: “De verkoper levertgoederen die in overeenstemming zijn met de overeenkomst en met decriteria van artikel L. 217-5.

Hij is verantwoordelijk voor de conformiteitsgebreken die bestaan ophet moment van de levering van het goed in de zin van artikel L. 216-1en die zich binnen twee jaar na deze levering voordoen. (…)

De verkoper is gedurende dezelfde termijn ook aansprakelijk voor elkgebrek aan overeenstemming dat voortvloeit uit de verpakking, demontagehandleiding of de installatie, wanneer deze door de overeenkomsttot zijn verantwoordelijkheid is gemaakt of onder zijnverantwoordelijkheid is uitgevoerd, of wanneer de door de consumentovereenkomstig de overeenkomst uitgevoerde onjuiste installatie tewijten is aan tekortkomingen of fouten in de door de verkoperverstrekte montagehandleiding.

Deze garantietermijn geldt onverminderd voor de artikelen 2224 envolgende van het Franse Burgerlijk Wetboek. De aanvangsdatum van deverjaringstermijn voor de vordering van de consument is de dag waaropde consument kennis krijgt van het gebrek aan overeenstemming.”

Artikel L217-4 van de Franse consumentenwetgeving: “Het goedbeantwoordt aan de overeenkomst als het in voorkomend geval aan devolgende criteria voldoet

1. het beantwoordt aan de beschrijving, de soort, de hoeveelheid en dekwaliteit, met name wat betreft de functionaliteit, de compatibiliteit,de interoperabiliteit of elk ander kenmerk waarin de overeenkomstvoorziet;

2. het is geschikt voor elk bijzonder door de consument gewenst doeldat uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst aan de verkoper ismeegedeeld en door deze laatste is aanvaard;

3. het wordt geleverd met alle toebehoren en installatievoorschriftendie overeenkomstig de overeenkomst moeten worden verstrekt;

4. het wordt bijgewerkt overeenkomstig de overeenkomst.

Artikel L217-5 van de Franse consumentenwetgeving: “I. Naast decriteria van overeenstemming met de overeenkomst is het goed conformindien het voldoet aan de volgende criteria:

1. het is geschikt voor het gebruik dat normaliter van goederen vandezelfde soort wordt verwacht, in voorkomend geval rekening houdend metde bepalingen van het recht van de Europese Unie en het nationalerecht, alsmede met alle technische normen of, bij ontstentenis daarvan,met de specifieke gedragscodes die voor de betrokken sector gelden;

2. in voorkomend geval, de kwaliteiten die de verkoper vóór het sluitenvan de overeenkomst in de vorm van een monster of model aan deconsument heeft voorgesteld;

3. in voorkomend geval, de digitale elementen die het bevat wordengeleverd in de meest recente versie die beschikbaar is op het ogenblikvan het sluiten van de overeenkomst, tenzij partijen andersovereenkomen;

4. voor zover van toepassing, wordt het geleverd met alle toebehoren,inclusief verpakking, en een installatiehandleiding die de consumentredelijkerwijs mag verwachten;

5. voor zover van toepassing, wordt het geleverd met de updates die deconsument terecht mag verwachten, overeenkomstig de bepalingen vanartikel L. 217-19;

6. het goed stemt overeen met de hoeveelheid, de kwaliteit en deandere kenmerken, waaronder duurzaamheid, functionaliteit,compatibiliteit en veiligheid, die de consument terecht magverwachten van goederen van dezelfde soort, rekening houdend met deaard van de goederen en met de publieke verklaringen van deverkoper, van een persoon die hoger in de transactieketen staat ofvan een persoon die voor hun rekening handelt, onder meer inreclame of op het etiket.

 1. De verkoper is evenwel niet gebonden door een van de in het vorige lid bedoelde openbare verklaringen indien hij aantoont:

1. dat hij ze niet kende en niet rechtmatig kon kennen;

2. dat de openbare vermeldingen bij het sluiten van de overeenkomstzijn gecorrigeerd op een wijze die vergelijkbaar is met deoorspronkelijke vermeldingen; of

3. dat de publieke verklaringen de aankoopbeslissing niet kondenbeïnvloeden.

 1. De consument kan de conformiteit niet betwisten met een beroep op een gebrek betreffende een of meer bijzondere kenmerken van de goederen, waarvan hem uitdrukkelijk is meegedeeld dat zij afwijken van de in dit artikel genoemde conformiteitscriteria, en waarmee hij bij het sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk en afzonderlijk heeft ingestemd.”

Artikel L217-7 van de Franse consumentenwetgeving:“Conformiteitsgebreken die zich binnen vierentwintig maanden nalevering van de goederen voordoen, met inbegrip van goederen metdigitale elementen, worden, behoudens tegenbewijs, vermoed tehebben bestaan op het tijdstip van levering, tenzij dit vermoedenonverenigbaar is met de aard van de goederen of het beweerdegebrek.(...)”

Artikel L217-8 van de Franse consumentenwetgeving: “In geval van gebrekaan overeenstemming heeft de consument recht op herstel of vervangingvan het goed of, bij gebreke daarvan, op een prijsvermindering of opontbinding van de overeenkomst, onder de in deze onderafdeling genoemdevoorwaarden. (...) De bepalingen van dit hoofdstuk laten de toekenningvan schadevergoeding onverlet.”

Artikel L217-9 van de Franse consumentenwetgeving: “De consument heefthet recht te eisen dat de goederen voldoen aan de in onderafdeling 1van deze afdeling genoemde criteria. De consument verzoekt de verkoperde goederen in overeenstemming te brengen, waarbij hij kan kiezentussen herstel en vervanging. Daartoe stelt de consument de goederenter beschikking van de verkoper.”

Artikel L217-10 van de Franse consumentenwetgeving: “De goederen wordenbinnen een redelijke termijn, die niet meer dan dertig dagen na hetverzoek van de consument mag bedragen, en zonder ernstige overlast voorde consument in overeenstemming gebracht, rekening houdend met de aardvan de goederen en het door de consument beoogde gebruik. Het herstelof de vervanging van het niet-conforme goed omvat, indien nodig, deverwijdering en terugzending van het goed en de installatie van hetherstelde of vervangende goed door de verkoper. In een besluit wordende voorwaarden voor het in overeenstemming brengen van het goedvastgesteld.”

Artikel L217-11 van de Franse consumentenwetgeving: “De goederen wordenin overeenstemming gebracht zonder kosten voor de consument. Deconsument hoeft niet te betalen voor het normale gebruik dat hij vanhet vervangen goed heeft gemaakt tijdens de periode voorafgaand aan devervanging ervan.”

Artikel L217-12 van de Franse consumentenwetgeving: “De verkoper magzich niet conformeren aan de keuze van de consument indien de gevraagdeconformiteit onmogelijk is of onevenredige kosten meebrengt ten aanzienvan met name:

1. de waarde die de goederen zouden hebben indien er geen gebrek aanovereenstemming was;

2. het belang van het gebrek aan overeenstemming; en

3. de mogelijkheid om de andere optie te kiezen zonder grote overlastvoor de consument.

De verkoper kan weigeren de goederen in overeenstemming te brengenindien dit onmogelijk is of onevenredige kosten zou meebrengen, metname wat betreft 1. en 2.

Bij niet-naleving van deze voorwaarden kan de consument, naingebrekestelling, overgaan tot gedwongen uitvoering in natura van deaanvankelijk gevraagde oplossing, overeenkomstig de artikelen 1221 envolgende van het Burgerlijk Wetboek.

Elke weigering van de verkoper om overeenkomstig de keuze van deconsument te handelen of de goederen in overeenstemming te brengen,moet schriftelijk of op een duurzame drager worden gemotiveerd.”

Artikel L217-13 van de Franse consumentenwetgeving: “Elk goed dat inhet kader van de wettelijke garantie van overeenstemming is hersteld,geniet een verlenging van deze garantie met zes maanden. Indien deconsument ervoor kiest het goed te laten repareren, maar de verkoperdit niet doet, zal de vervanging van het goed om het in overeenstemmingte brengen aanleiding geven tot een nieuwe periode van wettelijkegarantie van overeenstemming voor het vervangen goed. Deze bepaling isvan toepassing vanaf de dag waarop de vervangende goederen aan deconsument worden geleverd.”

Artikel L217-14 van de Franse consumentenwetgeving: “De consument heeftrecht op vermindering van de prijs van de goederen of op ontbinding vande overeenkomst in de volgende gevallen:

1. wanneer de verkoper weigert de goederen in overeenstemming tebrengen;

2. indien de goederen na een termijn van dertig dagen na het verzoekvan de consument in overeenstemming worden gebracht of indien het hemeen groot ongemak bezorgt;

3. indien de consument definitief de kosten van terugname ofverwijdering van het niet-conforme goed voor zijn rekening neemt, ofindien hij de installatie van het herstelde of vervangende goed of dedaarmee gepaard gaande kosten voor zijn rekening neemt;

4. indien de non-conformiteit van de goederen blijft bestaan ondanks deniet geslaagde poging van de verkoper om ze in overeenstemming tebrengen.

De consument heeft eveneens recht op vermindering van de prijs van degoederen of op ontbinding van de overeenkomst wanneer het gebrek aanovereenstemming zo ernstig is dat het de onmiddellijke vermindering vande prijs of de ontbinding van de overeenkomst rechtvaardigt. Deconsument is dan niet verplicht vooraf om herstel of vervanging van hetgoed te verzoeken.

De consument kan de koop niet ontbinden indien het gebrek aanovereenstemming van geringe betekenis is, hetgeen de verkoper moetbewijzen. Dit lid is niet van toepassing op overeenkomsten waarbij deconsument geen prijs betaalt.”

Artikel L217-15 van de Franse consumentenwetgeving: “In de gevallenbedoeld in artikel L. 217-14 van de Franse consumentenwetgeving steltde consument de verkoper in kennis van zijn besluit om eenprijsvermindering voor de goederen te verkrijgen. De prijsverminderingis evenredig aan het verschil tussen de waarde van het geleverde goeden de waarde van het goed zonder het gebrek aan overeenstemming.”

Artikel L217-16 van de Franse consumentenwetgeving: “In de gevallenbedoeld in artikel L. 2